Blog Index
Navigation
Thursday
Apr182019

PÄÄSIÄISLOMA

Sisu Gym viettää pääsiäislomaa pe 19.4 - ma 22.4.2019. Loman ajan toimisto on suljettu eikä ohjattuja harjoituksia ole ellei lajiohjaajasi toisin ilmoita.

HUOM!! LA 20.4 Kuitenkin mini- ja pikkuninjat treenaa normaalisti 

Mukavaa pääsiäistä!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
Main | »