Blog Index
Navigation
Monday
Jan282019


HIIHTOLOMA 2019


Sisu Gym viettää hiihtolomaa viikolla 8 (18.-24.2.2019). Hiihtoloman aikana toimisto on suljettu eikä ohjattuja harjoituksia ole ellei lajiohjaajasi toisin ilmoita.

Muista ladata korttisi ennen lomaa, jotta pääset sisään treenaamaan.

Mukavaa tulevaa lomaa kaikille :)

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« | Main | »