Blog Index
Navigation
Tuesday
Feb132018


TALVILOMA 2018

Sisu Gym viettää talvilomaa viikolla 8 19.2-25.2.2018. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että toimisto on suljettu ja ohjattuja harjoituksia ei pidetä (ellei lajiohjaajasi toisin ilmoita)

Bootcamp ja läskileiri pyörii normaalisti

Kortilla luonnollisesti sisään 24/7, joten varmista että kortissasi aikaa.

Mukavaa lomaa toivottaa Sisu Gym!! 


Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« | Main | »