Blog Index
Navigation
Wednesday
Aug092017


KESÄTAUKO OHI!!

Toimisto avoinna normaaliin tapaansa ja kaikki ohjatut harjoitukset jatkuvat normaalien aikataulujen mukaan myös juniori- ja pikkujunioriharrastajien osalta. Uudet peruskurssit starttaa ensi viikolla ma 14.8.2017 alkaen.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« | Main | »